Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Thông tư 01/2012/TT-BNG, hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
document type goToLink Thông tư 01/2013/TT-BKHDT của Bộ KHDT, hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Thông tư 01/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
document type Thông tư 03/2001/TT-BTC, của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu và quản lý lệ phí cấp giấy xây dựng
document type Thông tư 04/2004/TT-BCA của Bộ Công An, về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
document type goToLink Thông tư 04/2011/TT-BKHĐT của Bộ KHDT, quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
document type Thông tư 08/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương, thông tư quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
document type goToLink Thông tư 09/2007/TT-BTNMT của Bộ TNMT, hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
document type goToLink Thông tư 10/2010/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
document type goToLink Thông tư 10/2012/TT-BXD của Bộ Bộ Xây Dựng, hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
document type goToLink Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn về lệ phí trước bạ
document type Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ KHDT, hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
document type Thông tư 16/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
document type goToLink Nghị định 16/2013/TT-BXD của Bộ Xây Dựng, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
document type goToLink Thông tư 193/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính, quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
document type goToLink Thông tư 26/2011/TT-BTNMT của Bộ TNMT, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP, của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
document type goToLink hông tư 34/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ
document type goToLink Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
document type goToLink Thông tư 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
document type goToLink Thông tư 98/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2004/TT-BTC, quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
document type Thông tư 03/2008/TT-BTP, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
document type Thông tư 07/2010/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu
document type goToLink Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế
document type goToLink Thông tư số 21/2012/TT-BCA quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
document type goToLink Thông tư 14/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường,hỗ trợ,tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất
document type goToLink Luật dân sự
document type Quyết định 03/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
document type Quyết định 05/2012/QD-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
document type Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
document type goToLink Quyết định 1088/2006/QD-BKH về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam
1 2 3 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License